Download คู่มือ NRMS API

เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน NRMS API สำหรับนำออก – นำเข้าข้อมูลของหน่วยงาน

ข้อมูลนักวิจัย/งานวิจัยของหน่วยงาน

 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
 7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 8. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

ข้อมูลนักวิจัย/งานวิจัยเฉพาะด้าน

 1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) (ระบบ TARR)
 2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 3. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ