ระบบค้นหาโครงการวิจัย

 โครงการวิจัย

คำค้น
การเชื่อมคำค้น
 

คำค้นยอดนิยมประจำสัปดาห์
1 ผลของการเสริมส้มแขกในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และการลดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในไก่เนื้อ
2 อัตราการตายและสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ เอชไอวี|เอดส์ ที่รับการรักษา ณ สถาบันบำราศนราดูร ในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2552
3 โชติมา
4 keyword
5 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีน MADS-box จาก “กล้วยหิน”
6 การคัดเลือกเชื้อ Pediococcus และ Leuconostoc sp| เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตผักดองท้องถิ่นภาคใต้
7 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีน MADS-box จาก “กล้วยหิน” Musa balbisiana (ABB group)
8 การถอดองค์ความรู้ครูภูมิปัญญารอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
9 การพัฒนาเทคนิคการวัดความหนาแน่นของสารที่อยู่ในรูปของแผ่นฟิล์มบางมาก ๆ
10 การพัฒนารูปแบบการให้บริการดูแลผู้สูงอายุด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานและขั้นกลาง