สารสนเทศจากระบบ

จำนวนนักวิจัยในระบบ NRMS จำแนกตามหน่วยงานสังกัด

จำนวนนักวิจัยที่มีการดำเนินงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

สัดส่วนจำนวนนักวิจัย จำแนกตามสาขาความเชี่ยวชาญ ISCED

 
สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

จำนวนนักวิจัย จำแนกตาม OECD

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสวัสดิการ

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

ข้อมูลวิจัยสมุนไพร

งบประมาณวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปี 2559 - 2561

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน Education

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Arts and humanities จำแนกตาม ISCED

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน Social sciences , journalism and information

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน Business, administration and law