รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25381
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : -
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่)
รายละเอียด : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจสำคัญในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทั้งภายในกระทรวงฯ และภายนอกกระทรวง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย วช. มุ่งเน้นการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) วช. จึงได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) และโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ วช. จึงได้กำหนดเปิดรับทุนวิจัยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้ประเด็นการวิจัย จำนวน ๗ ด้าน ดังนี้ ๑. ด้านความมั่นคง ๒. ด้านการเกษตร ๓. ด้านอุตสาหกรรม ๔. ด้านสังคม ๕. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๖. ด้านพลังงาน ๗. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
URL : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2244
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า :
ปีประกาศทุน(ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 3 กันยายน 2562 เวลา 10:15 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2562 เวลา 16:30 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 300,000 บาท
ระยะเวลาไม่เกิน: 2 ปี - เดือน