รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25378
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : 17
ชื่อทุน : ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
รายละเอียด :

-

URL : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2247
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า :
ปีประกาศทุน(ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 3 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2562 เวลา 16:30 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ระยะเวลาไม่เกิน: - ปี - เดือน