รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25355
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : NRCT - JSPS
ชื่อทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563
รายละเอียด : ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563
URL : https://www.nrct.go.th/ข่าวทุนวิจัย/ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม-joint-research-program-ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น-nrct-jsps-ประจำปี-2563
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองการต่างประเทศ (กกต.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า :
ปีประกาศทุน(ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 4 กันยายน 2562 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 650,000 บาท
ระยะเวลาไม่เกิน: 3 ปี - เดือน
ไฟล์แนบ :