รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25343
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : 14
ชื่อทุน : การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ
รายละเอียด : -
URL : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า :
ปีประกาศทุน(ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2562 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ระยะเวลาไม่เกิน: - ปี - เดือน