ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ NRMS” ครั้งที่ 4
รายละเอียด

หลักการและเหตุผล

              ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ได้กำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 28 แผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 25 แผนงาน และแผนงานบูรณาการที่กำหนดเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 3 แผนงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 และงบประมาณตามแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ได้ถูกจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว นั้น

              ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ที่จะต้องดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแบบบูรณาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเห็นควรจัดการอบรมเชิงปฎิบัติ “การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ NRMS” เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

2.  เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS

3.  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้ระบบ NRMS

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อจำกัดด้านห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การอบรมจะรับจำนวนจำกัด ระบบลงทะเบียนจะปิดอัตโนมัติเมื่อเต็มจำนวนหรือหมดเวลาลงทะเบียน
วันที่จัด
12 ธันวาคม 2560 (ลงทะเบียนเวลา 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
2
สถานที่จัด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
30/11/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
10/11/2560 10:37:45
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
39 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 39 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นายดนุพล วัฒนา
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 13/11/2560 16:08:43 ทั่วไป
2 นางสาววิสุตา วรรณห้วย
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 14/11/2560 11:21:09 ทั่วไป
3 นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 14/11/2560 11:21:12 ทั่วไป
4 นายจรรยา แผนสมบูรณ์
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 15/11/2560 10:59:39 ทั่วไป
5 นางสาวศิริวรรณ ขนุนทอง
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 15/11/2560 13:01:15 ทั่วไป
6 นางเบญจมาศ ฉลาดการณ์
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 14:16:27 ทั่วไป
7 นายสมยศ มีสุข
ชาย ยังไม่ได้บันทึก หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 15:06:24 ทั่วไป
8 นายภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ 15/11/2560 15:06:57 ทั่วไป
9 นางอริศาพัชร จักรบุตร
หญิง ยังไม่ได้บันทึก หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 9:21:25 ทั่วไป
10 นางสาวจันจิรา ใจแก้ว
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 9:21:58 ทั่วไป
11 นางสาวประทานพร กัลยา
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ 16/11/2560 11:49:58 ทั่วไป
12 นายพุทธิพงษ์ นิลใบ
ชาย ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 16/11/2560 12:56:36 ทั่วไป
13 นางสาวกิตติพร ใจบุญ
หญิง ยังไม่ได้บันทึก หัวหน้าหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 16/11/2560 13:41:56 ทั่วไป
14 นางสาวเนาวรัตน์ ชมภูผล
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 16/11/2560 21:09:12 ทั่วไป
15 นายราเชน ผินประดับ
ชาย ยังไม่ได้บันทึก หัวหน้าหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 16/11/2560 21:10:02 ทั่วไป
16 นางสาวยุวดี วิทยพันธ์
หญิง ยังไม่ได้บันทึก หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 17/11/2560 9:47:18 ทั่วไป
17 นางอรทัย โกกิลกนิษฐ
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 17/11/2560 11:55:35 ทั่วไป
18 นางสาวณยดา ทองศรี
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 17/11/2560 11:55:47 ทั่วไป
19 นางสาวสิตานัน ภู่มณี
ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) กระทรวงยุติธรรม 17/11/2560 13:25:09 ทั่วไป
20 นางสาวนัยนา จรทะผา
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/11/2560 15:18:58 ทั่วไป
21 นางสาวสุมาลี ระหว่างบ้าน
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กระทรวงศึกษาธิการ 17/11/2560 15:56:40 ทั่วไป
22 นางสาวกานต์สิรี ปานสัวสดิ์
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กระทรวงศึกษาธิการ 20/11/2560 9:47:10 ทั่วไป
23 นางสาววรรณพัชร โคสันเทียะ
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 20/11/2560 10:17:02 ทั่วไป
24 นายสุวิทย์ ศรีแก้ว
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 20/11/2560 10:18:37 ทั่วไป
25 นางสาวชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 20/11/2560 22:23:16 ทั่วไป
26 นางสาวกรกนก แสนสุข
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21/11/2560 10:10:52 ทั่วไป
27 นายสมนึก โพธิ์จำเริญ
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21/11/2560 10:11:29 ทั่วไป
28 นางสาวกฤษณา ตรีศิลป์วิเศษ
ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักนายกรัฐมนตรี 21/11/2560 14:10:50 ทั่วไป
29 วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ 21/11/2560 14:19:36 ทั่วไป
30 นางนิสาชล กังวาลสิงหนาท
ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักนายกรัฐมนตรี 21/11/2560 14:20:03 ทั่วไป
31 นางสาวสุธาสินี คุปตะบุตร
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ 21/11/2560 14:25:45 ทั่วไป
32 นางสาวพรทรัพย์ ถนัดไร่
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 21/11/2560 15:27:08 ทั่วไป
33 นางสาวกมลวรรณ วัชรโรจน์
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 21/11/2560 15:35:53 ทั่วไป
34 นางสาวนริศรา สงวนคัมธรณ์
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28/11/2560 11:05:16 ทั่วไป
35 นายเวฬุ หงษ์ร่อน
ชาย ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กระทรวงศึกษาธิการ 29/11/2560 15:34:52 ทั่วไป
36 ปุณณพสิฐ สุขเกษม
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 29/11/2560 16:09:01 ทั่วไป
37 อมรรัตน์ วงษ์กลม
หญิง ยังไม่ได้บันทึก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 29/11/2560 17:20:45 ทั่วไป
38 นายศักดิ์ชัย ขิวิรัมย์
หญิง Walk-in ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 25/1/2561 11:08:00
39 นางสาวศิรินันท์ ศรพลธรรม์
Walk-in ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 25/1/2561 11:08:37

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*