ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ NRMS" (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย)_รอบเช้า
รายละเอียด
๑. หลักการและเหตุผล 
    คณะอนุกรรมการด้านปรับระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ภายใต้สภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกำหนดให้ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ และปรับระบบการจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นแบบแผนงานบูรณาการ (program based) โดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจัดทำแผนงานบูรณาการฯ กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และสามารถผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่สังคมฐานความรู้ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจะต้องเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) 
เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ NRMS 

๒. วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 
    ๒. เพื่อให้ผู้บริหารงานวิจัย/ผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
    ๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการใช้งานระบบ NRMS
 
๓. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  - ผู้บริหารงานวิจัย/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ ทีมพัฒนาระบบ NRMS ครั้งละประมาณ ๓๖ คน
วันที่จัด
วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ (ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
2
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สมัครภายในวันที่
17/9/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
1/9/2560 11:33:06
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
40 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 40 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวมารีรักษ์ บุตรสุทธิวงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 10:38:29 ทั่วไป
2 นางสาวจรินทิพย์ ชาญนคร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 10:45:25 ทั่วไป
3 นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ใช้ทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 11:05:15 ทั่วไป
4 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีภักดี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ใช้ทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 11:13:15 ทั่วไป
5 นายชินดนัย ไชยเสนา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 12:04:13 ทั่วไป
6 นางสุรัตน์ ลีอุดมวงษ์
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/9/2560 15:02:40 ทั่วไป
7 นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/9/2560 16:25:57 ทั่วไป
8 นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/9/2560 16:31:48 ทั่วไป
9 นางสาวจารุวรรณ สิงห์ม่วง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 16:32:46 ทั่วไป
10 นางสาวนุจรี ฮีมหมัด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 16:33:41 มุสลิม
11 นางสาวฉัตรรัตน์ วชิระสิทธาศักดิ์
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ใช้ทั่วไป กระทรวงพาณิชย์ 7/9/2560 17:08:08 ทั่วไป
12 นางสาวฐิติรัตน์ พัฒนวิทยากุล
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ใช้ทั่วไป กระทรวงพาณิชย์ 7/9/2560 17:08:51 ทั่วไป
13 นางสุนทรี ศรีโกไสย
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 20:55:42 มังสวิรัติ
14 นายเด่นพงษ์ สาฆ้อง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/9/2560 6:38:38 ทั่วไป
15 นางขวัญใจ แต้มทอง
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8/9/2560 9:01:18 ทั่วไป
16 นายพีระวัฒน์ บุญขจรกุล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ใช้ทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8/9/2560 9:09:12 ทั่วไป
17 นายอภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 9:21:43 ทั่วไป
18 นางสาวปาริชาติ บ่อคุ้ม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8/9/2560 9:26:00 ทั่วไป
19 นายคมสันต์ เอี่ยมวิไล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 9:49:35 ทั่วไป
20 นายสมเกียรติ พันธ์ศิริ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 9:50:31 ทั่วไป
21 นายรัชชานนท์ เกตุรามฤทธิ์
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ใช้ทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 8/9/2560 10:45:31 ทั่วไป
22 นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 10:58:08 ทั่วไป
23 นางสาวกัญญาพร ไทรชมภู
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:12:24 ทั่วไป
24 นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:38:20 ทั่วไป
25 นางสาววรพรรณ ชินฉลองพร
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:50:24 ทั่วไป
26 นายพรพล แสนปัญญาไว
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 12:02:35 ทั่วไป
27 นางสาวสันทณี เครือขอน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 12:11:36 ทั่วไป
28 นางธัชนันท์-แดงกนิษฐ์ สิทธิวรนันท์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 8/9/2560 14:11:26 ทั่วไป
29 นางสาวเกษรินตร์ ห่านประเสริฐ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 11/9/2560 9:43:12 ทั่วไป
30 นางสาวอัจฉรา วงษ์หา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 11/9/2560 10:58:12 ทั่วไป
31 นายอานัตต์ ปิ่นทอง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 11/9/2560 11:31:00 ทั่วไป
32 นางภาวิณี สุรอด
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11/9/2560 11:44:22 ทั่วไป
33 นายนิรัตน์ ภูทัดหมาก
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11/9/2560 11:47:29 ทั่วไป
34 นายสุขรักษ์ แซ่เจี่ย
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 11/9/2560 11:56:41 ทั่วไป
35 นางอารียา สุภาพ
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 11/9/2560 14:00:04 ทั่วไป
36 นางสาวศศิธร สุจริตจันทร์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 11/9/2560 14:08:52 ทั่วไป
37 นายภาณุ คูวุฒยากร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 11/1/2561 9:43:05 ทั่วไป
38 นางสาววัฒนา บัวภูมิ
หญิง ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 11/1/2561 9:53:02 ทั่วไป
39 นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
หญิง Walk-in ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 11/1/2561 10:24:29 ทั่วไป
40 นายกฤตนัย ขุนหาญ
ชาย Walk-in ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 11/1/2561 10:27:39 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*