ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ NRMS" (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย)_รอบเช้า
รายละเอียด
๑. หลักการและเหตุผล 
    คณะอนุกรรมการด้านปรับระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ภายใต้สภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกำหนดให้ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ และปรับระบบการจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นแบบแผนงานบูรณาการ (program based) โดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจัดทำแผนงานบูรณาการฯ กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และสามารถผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่สังคมฐานความรู้ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจะต้องเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) 
เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ NRMS 

๒. วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 
    ๒. เพื่อให้ผู้บริหารงานวิจัย/ผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
    ๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการใช้งานระบบ NRMS
 
๓. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  - ผู้บริหารงานวิจัย/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ ทีมพัฒนาระบบ NRMS ครั้งละประมาณ ๓๖ คน

วันที่จัด
วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ (ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
2
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สมัครภายในวันที่
17/9/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
1/9/2560 11:30:25
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นาง นุชจรี กมลสุขอุดม
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 9:54:05 ทั่วไป
2 นางสาว วีรวรรณ ทัสนภิญโญ
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 10:00:53 ทั่วไป
3 นางสาว ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล
นักวิจัย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 7/9/2560 10:01:18 ทั่วไป
4 นางสาว สุพัสตา นนกระโทก
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 10:06:19 ทั่วไป
5 นาย ลิขิต ศิริ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 10:07:19 ทั่วไป
6 นาง กัลยา เขื่อนแก้ว
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 10:08:21 ทั่วไป
7 นางสาว ฐิติมา ธาราวุฒิ
นักวิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7/9/2560 10:10:19 ทั่วไป
8 นาย ณรินทร์ บุญทวี
ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7/9/2560 10:11:34 ทั่วไป
9 นางสาว สุวรรณี กล่าวสุข
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 10:43:39 ทั่วไป
10 นางสาว กรรณิการ์ ก่อเกิดสกุล
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 10:45:00 ทั่วไป
11 นางสาว จีรามร หัสเนตร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 10:57:14 ทั่วไป
12 นางสาว ชิดาวรรณ สุยะก๋อง
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 11:32:14 ทั่วไป
13 นาย สมภพ แสงผึ้ง
นักวิจัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/9/2560 14:01:14 ทั่วไป
14 นาง รังสิยา สุคนธ์
นักวิจัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7/9/2560 14:01:35 มุสลิม
15 นางสาว มาลัย สุวรรณผา
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 14:38:34 ทั่วไป
16 นาย ธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 15:51:31 ทั่วไป
17 นาย ศุภวัฒน์ ลาวัลณ์วิสุทธิ์
หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 16:50:08 ทั่วไป
18 นาย พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 16:51:25 ทั่วไป
19 นางสาว ศิริวรรณ ขนุนทอง
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 7/9/2560 17:42:59 ทั่วไป
20 นางสาว เสาวธาร สมานิตย์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 19:58:11 ทั่วไป
21 นาย สิทธา พงษ์ศักดิ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 21:24:21 ทั่วไป
22 นางสาว วิรินทร์ญา โชติพัฒนสินชัย
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 8/9/2560 8:52:46 ทั่วไป
23 นางสาว สมพร วงศ์ศักดิ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:03:40 ทั่วไป
24 นางสาว พรพิมล เชียรพิมาย
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:11:09 ทั่วไป
25 นาย วสันต์ ฉายรัศมีกุล
นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:18:13 ทั่วไป
26 นางสาว ศิริวรรณ สืบนุการณ์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:25:20 ทั่วไป
27 นางสาว ไพลวรรณ สัทธานนท์
นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:47:45 ทั่วไป
28 นาย จักรกฤษณ์ ศรีทองดี
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 8/9/2560 12:32:46 ทั่วไป
29 นางสาว พรทิพย์ เรืองปราชญ์
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 14:03:12 มุสลิม
30 นางสาว กฤษณา ตรีศิลป์วิเศษ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักนายกรัฐมนตรี 8/9/2560 17:03:54 ทั่วไป
31 นางสาว จารีย์ภรณ์ ลาภักดิ์
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 8/9/2560 17:37:15 ทั่วไป
32 นางสาว สุวิภา แสงพันธุ์ตา
ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 8/9/2560 17:58:52 ทั่วไป
33 นาย อนุพันธ์ สุทธิมาร
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 18:00:31 ทั่วไป
34 นางสาว สายนที ทุมมา
ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11/9/2560 9:48:17 ทั่วไป
35 นาย ศุภสิน ศักศรีวัน
ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 12/9/2560 13:00:52 ทั่วไป
36 นางสาว เพ็ญโสม เพ็งสมบัติ
ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 12/9/2560 13:45:29 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*