ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ NRMS" (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย)_รอบบ่าย
รายละเอียด
๑. หลักการและเหตุผล 
    คณะอนุกรรมการด้านปรับระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ภายใต้สภานโยบายการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกำหนดให้ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ และปรับระบบการจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นแบบแผนงานบูรณาการ (program based) โดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจัดทำแผนงานบูรณาการฯ กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และสามารถผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่สังคมฐานความรู้ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจะต้องเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) 
เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบ NRMS 

๒. วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม 
    ๒. เพื่อให้ผู้บริหารงานวิจัย/ผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเรียนรู้การใช้ระบบ NRMS เพื่อการเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
    ๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อการใช้งานระบบ NRMS 

๓. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
    - ผู้บริหารงานวิจัย/ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐ ทีมพัฒนาระบบ NRMS ครั้งละประมาณ ๓๖ คน
วันที่จัด
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 (ลงทะเบียน เวลา 12.30-13.00 น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
2
สถานที่จัด
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สมัครภายในวันที่
17/9/2560 23:59:00
วันที่ประกาศ
1/9/2560 11:24:38
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
40 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 40 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางแก้วใจ สุขสอาด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 10:07:47 ทั่วไป
2 นางสาวพัชราภรณ์ เมืองสุวรรณ์
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 7/9/2560 10:25:26 ทั่วไป
3 ปุณณพสิฐ สุขเกษม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 7/9/2560 10:25:33 ทั่วไป
4 นายสงกรานต์ จันทะรัง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 10:31:57 ทั่วไป
5 นางสาวณัฐวดี ลางีตัน
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 10:34:02 มุสลิม
6 นางสุพัตรา สุขาวห
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 10:39:02 ทั่วไป
7 นายสมหวัง ทองนำ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 11:08:37 ทั่วไป
8 นางสาวเกยูรมาศ อยู่ถิ่น
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 13:13:32 ทั่วไป
9 นายกฤตนัย แก้วยศ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 13:19:37 ทั่วไป
10 ศศิวิมล อยู่เอม
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/9/2560 13:22:47 ทั่วไป
11 นายพุทธิพงษ์ นิลใบ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 7/9/2560 13:46:25 ทั่วไป
12 นางสาว พรรณฉวี ประยูรพรหม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 7/9/2560 13:52:17 ทั่วไป
13 นางสาววิศณี อ่วมแจ้ง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 14:05:52 ทั่วไป
14 นายสุรศักดิ์ สิงสุข
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 14:07:35 ทั่วไป
15 นางปณกานต์ ข้าวแท่น
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 14:53:26 ทั่วไป
16 นางสาววรนุตร อรุณรัตนโชติ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 7/9/2560 17:00:57 ทั่วไป
17 นางกาญจนา มูลอาจ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 17:09:17 ทั่วไป
18 นางสาวเอกราช ดีนาง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ 7/9/2560 17:13:17 ทั่วไป
19 นางสาวสุชาดา ทองซ้อนกลีบ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 7/9/2560 21:52:03 ทั่วไป
20 นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 8/9/2560 8:25:33 ทั่วไป
21 นางสาวพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 8:35:19 ทั่วไป
22 นางสาวอารีนี มะลี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 10:01:16 มุสลิม
23 นางสาวจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 10:03:52 ทั่วไป
24 นางสาวลัดดา คุณหงส์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ใช้ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 10:33:38 ทั่วไป
25 นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 10:39:54 ทั่วไป
26 นางศรีเมือง พลังฤทธิ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:05:34 ทั่วไป
27 นางสาวจริกานต์ เจริญมิน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:25:44 ทั่วไป
28 สุทธิพร สัจพันโรจน์
ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:37:01 ทั่วไป
29 นางสาวสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:37:36 ทั่วไป
30 นายธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:39:06 ทั่วไป
31 นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 11:56:53 ทั่วไป
32 นางสาวชูสะอาด กันธรส
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักนายกรัฐมนตรี 8/9/2560 12:01:43 ทั่วไป
33 นางสาวฉัตรทิพย์ ชุมพงศ์
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 8/9/2560 14:05:37 ทั่วไป
34 นายจิรันดร บู๊ฮวดใช้
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 19:38:11 ทั่วไป
35 นายสุพจน์ เฮงพระพรหม
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ 8/9/2560 19:45:20 ทั่วไป
36 วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ 11/9/2560 15:50:10 ทั่วไป
37 นางสาววลัยลักษณ์ ศรถวิล
ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 8/1/2561 13:42:09 ทั่วไป
38 นางสาวพนิดา จันทร
หญิง ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ 8/1/2561 13:45:21 ทั่วไป
39 นางสาวจำเรือง ศิลปัญจะ
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8/1/2561 13:54:16 ทั่วไป
40 นางสาวรพีพร ก๋าสมุทร
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8/1/2561 14:12:24 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*