ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 : ครั้งที่ 10 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
9/9/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
9/4/2561 13:55:07
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
42 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 42 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวชามิพร แย้มนวล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2561 9:35:55 ทั่วไป
2 นายกฤตไชย พลินทรนันท์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2561 9:40:35 ทั่วไป
3 นายสงกรานต์ จันทะรัง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2561 9:40:56 ทั่วไป
4 นางกลุ่มบริหารโครงการวิจัย กองวิจัยและพัฒนาข้าว
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2561 9:45:41 ทั่วไป
5 นายยุทธนา สมบัตินันท์
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 18/4/2561 15:39:00 ทั่วไป
6 นางจินตนา บุญเสนอ
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/4/2561 14:48:16 ทั่วไป
7 นายอนุพันธ์ สุทธิมาร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 20/4/2561 11:14:59 ทั่วไป
8 นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 20/4/2561 11:15:55 ทั่วไป
9 นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 20/4/2561 11:17:31 มุสลิม
10 นางสาวมณฑินี มีสมบูรณ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 20/4/2561 11:24:29 มุสลิม
11 นางสาวอรัญญา จีนานนท์
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 20/4/2561 11:27:39 ทั่วไป
12 นางสาวยุคลธร เพ็ญโรจน์
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานศาลยุติธรรม หน่วยงานของศาล 23/4/2561 9:28:34 ทั่วไป
13 นางสาวนวินดา ณ นคร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/4/2561 9:48:54 ทั่วไป
14 นางสาวจิราภรณ์ เพียซ้าย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/4/2561 9:50:06 ทั่วไป
15 นายธุวพล คงน้อย
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2561 13:32:41 ทั่วไป
16 นางสาววาศิณี สุวรรณระวี
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2561 13:33:03 ทั่วไป
17 นายกวินท์ คำปาละ
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2561 14:14:21 ทั่วไป
18 นางสาวพรทรัพย์ ถนัดไร่
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2561 16:51:57 ทั่วไป
19 นางสาวกมลวรรณ วัชรโรจน์
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2561 17:07:22 ทั่วไป
20 นายนพดล มีคุณ
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ 24/4/2561 9:48:48 ทั่วไป
21 นางสาวอัจฉรา วงษ์หา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 24/4/2561 10:30:52 ทั่วไป
22 นางสาวศรินยา โพธิ์นอก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 24/4/2561 10:33:04 ทั่วไป
23 นางสาวปรมาภรณ์ บุตรมารศรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 24/4/2561 10:33:31 ทั่วไป
24 นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 24/4/2561 10:33:51 ทั่วไป
25 นางสาววราภรณ์ ตาลแจ่ม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 24/4/2561 10:35:10 ทั่วไป
26 นางสาววิมลรัตน์ พรรณเรืองรอง
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24/4/2561 10:39:55 ทั่วไป
27 นางสาวนฤมล ศรีวิชัย
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24/4/2561 10:44:00 ทั่วไป
28 นางจิราวรรณ ถูกจิตร์
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24/4/2561 10:44:24 ทั่วไป
29 นางสาวศิริประภา จงแพทย์
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 24/4/2561 11:15:39 ทั่วไป
30 นางสาวพงศิยา อ่ำนาคิล
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 24/4/2561 11:18:58 ทั่วไป
31 นางสาวจันทรชนก ศิริวัฒนกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 24/4/2561 11:27:41 ทั่วไป
32 นายวรธัช ฟักเล็ก
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 24/4/2561 11:28:34 ทั่วไป
33 นายปรีดา ท้วมยิ้ม
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24/4/2561 13:41:25 ทั่วไป
34 นางสาวภาณุมาศ ลาดปาละ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24/4/2561 13:47:47 ทั่วไป
35 นายธีรดา จิตต์แทนคุณ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 5/9/2561 9:10:32
36 นางสาวปัญญวัน ลิมปนัดดา
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 5/9/2561 9:11:03 ทั่วไป
37 นาวาตรี ธีรเชษฐ์ วะดีศิริศักดิ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 1/10/2561 13:43:40
38 นางสาวณัฐกานต์ ทรงกำพล
หญิง ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/10/2561 13:47:52
39 ผศ.ดร. สหัสา พลนิล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ 1/10/2561 13:49:30
40 นางสาวน้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ 1/10/2561 13:50:19
41 นางสาววราภรณ์ ศรีเดช
หญิง Walk-in ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 1/10/2561 13:52:07
42 นางสาวชุติมา วัตถุสินธุ
หญิง ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 1/10/2561 13:54:28

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*