ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 : ครั้งที่ 9 (สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
38
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
0
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
26/8/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
9/4/2561 13:54:33
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
38 (สูงสุด 38 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 38 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นายวิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2561 12:14:25 ทั่วไป
2 นางอภิญญา วนเศรษฐ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ 26/4/2561 15:39:22 ทั่วไป
3 นางสาวพัชรี สุขสมัย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 27/4/2561 10:31:00 ทั่วไป
4 นางสาวญานิศา โพธิ์ไพชยนต์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 27/4/2561 13:37:43 มังสวิรัติ
5 นางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/4/2561 14:55:47 ทั่วไป
6 นางชยธรรม์ ถาวรนาน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/4/2561 11:19:26 ทั่วไป
7 นางสาวเบญจวรรณ เยาวรัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/4/2561 11:25:02 ทั่วไป
8 นางสาวพวงทอง วันมงคล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/5/2561 12:10:19 ทั่วไป
9 นางสาวจิราภรณ์ พรหมชัยรัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/5/2561 12:35:17 ทั่วไป
10 นางกุลกานต์ อภิวัฒนลังการ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ 1/5/2561 15:34:42 ทั่วไป
11 ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ 2/5/2561 10:54:47 ทั่วไป
12 นันทิชา สุรัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3/5/2561 14:46:31 ทั่วไป
13 นางสาวศุภลักษณ์ รวยลาภ
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3/5/2561 14:47:04 ทั่วไป
14 นางสาวนรากร สมวรรณ์ธนา
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3/5/2561 14:48:02 ทั่วไป
15 รัตน์กาญจน์ ฤดีเจริญสกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3/5/2561 15:57:58 ทั่วไป
16 นายชัยสิทธิ์ เสนา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4/5/2561 10:24:24 ทั่วไป
17 นายอภัยฑูรย์ สุวรรณชูจิต
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4/5/2561 14:26:47 ทั่วไป
18 นวพร พัฒนยินดี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4/5/2561 14:37:51 ทั่วไป
19 นางสุกาญดา เชื้อสุวรรณ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4/5/2561 14:45:55 ทั่วไป
20 ชุติมา จิตตประสาทศีล
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 4/5/2561 17:33:10 ทั่วไป
21 นิลรัตน์ โคตะ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 5/5/2561 13:50:50 ทั่วไป
22 อธิพัชร์ นิธิกิตติ์สุขเกษม
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 5/5/2561 21:55:33 ทั่วไป
23 วีณา เคยพุดซา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 7/5/2561 15:54:53 ทั่วไป
24 แรกขวัญ สระวาสี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 8/5/2561 10:42:15 ทั่วไป
25 นางสาวกมลรัตน์ ยงเจริญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/5/2561 13:30:34 ทั่วไป
26 นางสาวนัทธ์ริษา ทัตภูสินวัฒน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/5/2561 13:30:58 ทั่วไป
27 นางสาวพรรณทิพา สามารถ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/5/2561 14:35:11 ทั่วไป
28 นายสุชาติ แย้มปราสัย
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10/5/2561 10:11:49 ทั่วไป
29 นางสาวเขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ 10/5/2561 11:30:05 ทั่วไป
30 กุสุมาลย์ แก้วอุดม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ 19/5/2561 0:52:50 ทั่วไป
31 นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานของรัฐสภา 21/5/2561 14:34:40 ทั่วไป
32 นางสาวดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานของรัฐสภา 21/5/2561 14:38:26 ทั่วไป
33 นางสาวทวิติยา สินธุพงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานของรัฐสภา 21/5/2561 14:38:59 ทั่วไป
34 สมบัติ หวังเกษม
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานของรัฐสภา 21/5/2561 14:50:11 มุสลิม
35 นางกุลิสรา เผ่าพันธ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 21/5/2561 18:52:54 ทั่วไป
36 วลัยพร ล้ออัศจรรย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานของรัฐสภา 22/5/2561 11:13:17 ทั่วไป
37 นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/5/2561 23:11:02 ทั่วไป
38 ปาเลวี งามขำ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 23/5/2561 11:05:54 มุสลิม

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*