ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 : ครั้งที่ 8 (สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
50
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
0
สถานที่จัด
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
สมัครภายในวันที่
10/8/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
9/4/2561 13:54:04
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
50 (สูงสุด 50 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 50 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นายพงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 11:02:27 ทั่วไป
2 นายจีราวัฒน์ มันทรา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 11:08:58 ทั่วไป
3 นางสาววราภรณ์ สุทธิสา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 11:11:38 ทั่วไป
4 นางสาวขวัญฤทัย วงศาพรม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 11:24:28 ทั่วไป
5 กิจจา เจียรวัฒนกนก
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 12/6/2561 11:27:48 ทั่วไป
6 นางสาวนิศารัตน์ ทิพยดารา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 11:30:05 ทั่วไป
7 นางสาวหทัยกาญจน์ กกแก้ว
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 11:37:19 ทั่วไป
8 นางสาวกฤษณา ยอดมงคล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 11:44:31 ทั่วไป
9 นางราณี ซิงห์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 11:45:30 ทั่วไป
10 นายทองล้วน สิงห์นันท์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 11:52:43 ทั่วไป
11 นายธรณัส หินอ่อน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 12:22:32 ทั่วไป
12 นายปฏิวัติ ฤทธิเดช
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 13:30:10 ทั่วไป
13 นายภาณุพล หงษ์ภักดี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 14:26:22 ทั่วไป
14 นางสาวกาญจนา สุขบัว
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 14:45:29 ทั่วไป
15 นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 15:15:26 ทั่วไป
16 นางสาวอรวรรณ เจริญรัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 15:42:00 ทั่วไป
17 สุภัจฉรี อรัญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 17:06:34 ทั่วไป
18 นางสาวกนกวรรณ จารุกำจร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 18:17:53 ทั่วไป
19 นายพัฒนา ภาสอน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 19:33:45 ทั่วไป
20 นายรังสรรค์ พงษ์พัฒนอำไพ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 12/6/2561 20:14:53 ทั่วไป
21 นายประทีป ช่วยเกิด
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 13/6/2561 7:34:33 ทั่วไป
22 นายนิรันดร์ คงฤทธิ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 13/6/2561 10:59:00 ทั่วไป
23 นายสามารถ สินทร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 13/6/2561 12:00:11 ทั่วไป
24 นางศิริรัตน์ แมคคลอสกี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 13/6/2561 12:24:32 ทั่วไป
25 นางพรพรรณ สกุลคู
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 13/6/2561 12:27:25 ทั่วไป
26 นางสาวปัทมาภรณ์ วอสวัสดิ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 13/6/2561 14:39:38 ทั่วไป
27 นายสุรศักดิ์ ขันคำ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 13/6/2561 18:03:43 ทั่วไป
28 นางสหัสา พลนิล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ 14/6/2561 1:19:56 ทั่วไป
29 นายประพิศ โบราณมูล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 14/6/2561 11:10:45 ทั่วไป
30 นายชัยวัฒน์ สุภัควรกุล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 14/6/2561 14:07:15 ทั่วไป
31 นางสาวมัทนา พันทวี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 14/6/2561 14:13:57 ทั่วไป
32 นางสาวรุ่งนภา เวียงสงค์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 14/6/2561 14:15:12 ทั่วไป
33 นางสาวจุรี สายจันเจียม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 14/6/2561 14:18:48 ทั่วไป
34 นางสาวอมรรัตน์ ช่อประพันธ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 14/6/2561 14:38:06 ทั่วไป
35 นางสาวพิมพา สร้อยสูงเนิน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 14/6/2561 14:48:22 ทั่วไป
36 นายพระศิลาศักดิ์ สุเมโธ (บุญทอง)
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 14/6/2561 15:10:59 ทั่วไป
37 นางประภัสสร ปรีเอี่ยม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 14/6/2561 22:02:02 ทั่วไป
38 นางสาวบังอร เหมัง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 15/6/2561 14:15:46 ทั่วไป
39 นางณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 15/6/2561 14:23:38 ทั่วไป
40 นายวรพันธุ์ สมบัติธีระ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 16/6/2561 11:32:47 ทั่วไป
41 นางสาววศยา เอกวิลัย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 16/6/2561 12:11:30 ทั่วไป
42 สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 16/6/2561 12:42:01 ทั่วไป
43 นายธายุกร พระบำรุง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 17/6/2561 11:38:23 ทั่วไป
44 นางสาวพัชรียา วิสายอน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ 18/6/2561 10:52:13 ทั่วไป
45 อลิศรา ธรรมบุตร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 18/6/2561 17:12:58 ทั่วไป
46 นางฐิรชญา (มณีเนตร) ชัยเกษม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 18/6/2561 19:38:49 ทั่วไป
47 นายดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/6/2561 10:41:39 ทั่วไป
48 นายวีระ ปิยธีรวงศ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 19/6/2561 15:26:38 ทั่วไป
49 นายฐากร ทิพย์สุนทรศักดิ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20/6/2561 9:13:19 ทั่วไป
50 เฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ 25/6/2561 13:57:27 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*