ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 : ครั้งที่ 7 (สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
0
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
5/8/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
9/4/2561 13:52:38
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวบุณยนุช นาคะ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 16:26:41 ทั่วไป
2 พระณัฏฐกฤศ อุดมผล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2561 15:36:58 ทั่วไป
3 อุมาภรณ์ จรดล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/4/2561 16:58:00 ทั่วไป
4 นางชลธิชา พิชคำ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28/4/2561 14:18:50 ทั่วไป
5 นางสาวรจวรรณ จดชัยภูมิ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28/4/2561 14:19:54 ทั่วไป
6 ผกาพรรณ สิงห์ชัย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 30/4/2561 13:34:15 ทั่วไป
7 สรรทิพย์ กองจร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 30/4/2561 13:35:35 ทั่วไป
8 กรัณย์ สุทธิวราคม
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 30/4/2561 13:38:00 ทั่วไป
9 นางสาวสิรินภา จันทรัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/4/2561 14:26:09 ทั่วไป
10 นางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/4/2561 14:31:39 ทั่วไป
11 อภิญญา วงษ์กุหลาบ
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/4/2561 14:59:08 ทั่วไป
12 อติราช ไชยคำ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/4/2561 15:49:54 ทั่วไป
13 นางจริยา ปลัดอิ่ม
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/4/2561 19:27:28 ทั่วไป
14 นายธนกร สงวนเรือง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/5/2561 7:52:36 ทั่วไป
15 นายสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/5/2561 9:24:54 ทั่วไป
16 นายสุวณิช ชัยนาค
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ 1/5/2561 11:39:05 ทั่วไป
17 นางธนิกานต์ บัวทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/5/2561 11:54:25 ทั่วไป
18 วิชาดา จงมีวาสนา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1/5/2561 13:32:49 มังสวิรัติ
19 ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ 1/5/2561 14:01:07 ทั่วไป
20 นายศิษฏ์ เปรมัษเฐียร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/5/2561 14:41:15 ทั่วไป
21 เพชรรัตน์ ปัญญาภาณุวัฒน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย 1/5/2561 16:11:39 ทั่วไป
22 นางสาวพรณิชา ปิตตาทะโน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1/5/2561 16:14:46 ทั่วไป
23 บังเอิญ ทองมอญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2/5/2561 0:12:30 ทั่วไป
24 ณัชชา หิริโอตัปปะ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2/5/2561 9:41:12 ทั่วไป
25 นางพนิดา ชาลี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2/5/2561 10:01:55 ทั่วไป
26 นางสาวสมปอง ทรัพย์สุทธิภาสน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2/5/2561 10:08:06 ทั่วไป
27 นางสาวจีราพร ฟูวุฒิ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2/5/2561 10:23:37 ทั่วไป
28 สายันต์ มั่นการ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2/5/2561 13:50:27 ทั่วไป
29 วรทัย รอดเรือง
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2/5/2561 14:21:06 ทั่วไป
30 นางชุติมา ยอดเกื้อ
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ 2/5/2561 16:31:44 ทั่วไป
31 นางสาวธิดา โคมแสงทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3/5/2561 10:37:02 ทั่วไป
32 นายพิเศษ แสดกระโทก
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3/5/2561 10:54:50 ทั่วไป
33 ไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3/5/2561 11:14:26 ทั่วไป
34 นางสาวพิมลพัชญ์ จุลรัษเฐียร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3/5/2561 13:40:55 ทั่วไป
35 ดานัย แสงทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ 11/7/2561 15:54:50 ทั่วไป
36 สิริศิระ โชคทวีกิจ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 3/8/2561 0:20:52 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*