ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 : ครั้งที่ 6 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
15/7/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
9/4/2561 13:51:58
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
37 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 37 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นายบรรจง สุรินทร์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 15:32:44 ทั่วไป
2 นางสาวอรวรรณ ผดุงรัชดากิจ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 17/4/2561 15:33:09 ทั่วไป
3 นายเกื้อกูล พิมพ์ดี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 15:33:22 ทั่วไป
4 นางสาว ปิยนันท์ โอ่คำ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 15:34:52 ทั่วไป
5 นายกนกนพ กลิ่นละออ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2561 9:40:57 ทั่วไป
6 นางสาวหทัยรัตน์ แดงเจริญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2561 9:44:30 ทั่วไป
7 นายเรวัฒน์ เอี่ยมจินตนากิจ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 15:34:18 ทั่วไป
8 นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2561 10:43:08 ทั่วไป
9 นางสาวเสาวนีย์ ใจอารีย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2561 11:10:02 ทั่วไป
10 นางสาวโศภาพิชญ์ ฉัตรนาค
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2561 11:17:17 มุสลิม
11 นางปทุมพร เปรมปรีดา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 19/4/2561 15:17:58 ทั่วไป
12 นางสาวละออง ผาละกัน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 19/4/2561 15:18:25 ทั่วไป
13 นางปาริชาต ชิตนุกูล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2561 16:20:41 ทั่วไป
14 นางสาวรุ่งรัตน์ ชาวสวนงาม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 20/4/2561 9:02:13 ทั่วไป
15 นางสาวกฤตภรณ์ เอี่ยมสมบูรณ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 20/4/2561 9:04:14 ทั่วไป
16 นางสาววริศรา คล้อยอรุณ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20/4/2561 9:32:48 ทั่วไป
17 นางสาวกานติ์ชนิต เหมือนใจนึก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20/4/2561 9:35:38 ทั่วไป
18 นางสาวรัชดา คะดาษ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 20/4/2561 9:39:08 ทั่วไป
19 นางสาวรัตติญา เขียวทอง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/4/2561 9:40:39 ทั่วไป
20 นางสาวรัตนาพร จิตรนพรัตน์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 20/4/2561 9:49:02 ทั่วไป
21 นายปราลม จาดโห้
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/4/2561 9:58:58 ทั่วไป
22 นางสาวสุพัตรา นุชคำแหง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 20/4/2561 13:51:33 ทั่วไป
23 นางสาว น.ส.สมจิตร์ ลังบุบผา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/4/2561 15:58:54 ทั่วไป
24 นายคมสันต์ เอี่ยมวิไล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ 20/4/2561 16:15:24 ทั่วไป
25 นางสาวรดาศา พงษ์สำราญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ 20/4/2561 16:16:22 ทั่วไป
26 นางสาวประภาพร กล่ำโทก
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21/4/2561 23:35:10 ทั่วไป
27 นางสาวศิริกานต์ สุวรรณรินทร์
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2561 10:15:32 ทั่วไป
28 นางสาวอารีรักษ์ โสภา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2561 11:07:15 ทั่วไป
29 นางสาวสุธิมา เทียนงาม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2561 11:09:30 ทั่วไป
30 นางกรองแก้ว ศรีพระราม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23/4/2561 11:40:43 ทั่วไป
31 นางสาววัชรีญา เทพพานิช
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23/4/2561 11:48:35 ทั่วไป
32 นายอิทธิฤทธิ์ ปิ่นทอง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23/4/2561 11:49:04 ทั่วไป
33 นางสาวธีร์จุฑา พรหมสมัคร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/4/2561 12:59:18 ทั่วไป
34 นายมหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/4/2561 13:02:43 ทั่วไป
35 นางสาวรินรพี งามแสง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/4/2561 13:03:38 ทั่วไป
36 นางสาววชิราภรณ์ บัวงาม
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23/4/2561 14:01:35 ทั่วไป
37 อรอนงค์ จันทะลือแสน
ชาย ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/9/2561 19:41:15

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*