ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 : ครั้งที่ 5 (สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
0
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
8/7/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
9/4/2561 13:51:19
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
36 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 36 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 รุ่งนภา อุปมา
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 18/4/2561 15:05:19 ทั่วไป
2 นายจิรเดช ปัจฉิม
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 23/4/2561 13:17:48 ทั่วไป
3 นายสุรินทรา หลานวงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 23/4/2561 13:26:35 ทั่วไป
4 นางสาวจุฑาธิปต์ จันทร์เอียด
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ 24/4/2561 0:13:37 ทั่วไป
5 นายธนิต โตอดิเทพย์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ 24/4/2561 14:47:21 ทั่วไป
6 นายสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ 24/4/2561 15:59:01 ทั่วไป
7 นายศิริลักษณ์ ไชยกิตติ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ 24/4/2561 15:59:51 ทั่วไป
8 นายทินวัชร์ เดชวัน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ 25/4/2561 9:45:31 ทั่วไป
9 นายปฎิคม ศรีมะณี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ 25/4/2561 9:55:29 ทั่วไป
10 เกรียงไกร เกื้อกูล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25/4/2561 18:26:40 ทั่วไป
11 พงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25/4/2561 22:25:42 ทั่วไป
12 นางเบญจวรรณ เตชะเสน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 26/4/2561 10:15:13 ทั่วไป
13 นางสาวปาจรีย์ บุตรกินรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 26/4/2561 10:26:18 ทั่วไป
14 พิรุณณี สุขเกษม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 26/4/2561 10:31:57 ทั่วไป
15 จิราวรรณ พิเศษสกลกิจ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 26/4/2561 10:47:30 ทั่วไป
16 นางจุฑาทิพย์ โลกิตสถาพร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26/4/2561 14:25:53 ทั่วไป
17 อธิปเทพพ์ บุญมั่น
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 26/4/2561 16:51:47 ทั่วไป
18 อณิษฐา จูฑะรสก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 26/4/2561 17:21:25 ทั่วไป
19 ธีรวัฒน์ เสมา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 27/4/2561 9:32:13 ทั่วไป
20 ภัทรพร โปสกนิษฐกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 27/4/2561 9:43:17 ทั่วไป
21 นางณัฐธนัญ ภิญโญสุขี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 27/4/2561 10:13:14 ทั่วไป
22 นางสาวจริญญา สุวรรณนาคะ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/4/2561 10:22:09 ทั่วไป
23 นางสาวศุภพร สุขสว่าง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/4/2561 10:24:26 ทั่วไป
24 นางสาวสุธีรา ศรีสมัย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 27/4/2561 12:04:27 ทั่วไป
25 ทัศนีย์ ยอดม่วง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 27/4/2561 13:59:11 ทั่วไป
26 เอื้อพรรณ จรเข้น้อย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 27/4/2561 14:09:25 ทั่วไป
27 กฤษดากร เหมเวช
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/4/2561 15:13:27 ทั่วไป
28 อัญชลี เจือหอม
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/4/2561 15:39:22 ทั่วไป
29 นางสาวจงรัตน์ ภูมิโคกรักษ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/4/2561 15:44:23 ทั่วไป
30 มาลินี กลางประพันธ์
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 27/4/2561 15:45:09 ทั่วไป
31 สิรินทรา ไสยสมบัติ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/4/2561 16:20:38 ทั่วไป
32 นางสาวศศนันท์ คฤหเดช
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27/4/2561 16:23:22 ทั่วไป
33 วิภาวี วงศ์ชนะ
ชาย แจ้งยกเลิก นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 27/4/2561 16:41:28 ทั่วไป
34 อรรถพล ศรีฟ้า
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 27/4/2561 16:53:15 ทั่วไป
35 กัญญากานต์ ต่วนชื่น
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30/4/2561 11:35:48 ทั่วไป
36 นางสาวกฤศมน โสภณดิลก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 30/4/2561 14:29:38 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*