ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 : ครั้งที่ 4 (สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
10/6/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
9/4/2561 13:50:40
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
37 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 37 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวพีรดา พงษ์ทอง
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 15:32:40 ทั่วไป
2 นายธีระ ศิริสมุด
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 17/4/2561 15:36:29 ทั่วไป
3 นางสาวธารทิพย์ นรังศิยา
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 15:36:55 ทั่วไป
4 นางสาวศรีสุดา ประโยชน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/4/2561 15:42:33 ทั่วไป
5 นางสาวสุดาทิพย์ วรารักษ์สัจจะ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/4/2561 15:42:47 ทั่วไป
6 นางพรทิพย์ วชิรดิลก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 17/4/2561 15:53:45 ทั่วไป
7 นางสาวขนิษฐา สีมา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 9:33:35 ทั่วไป
8 นางสาวกมลวรรณ ศรีทองคำ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2561 9:34:07 ทั่วไป
9 นางนางสุมณฑา จีระมะกร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 9:36:36 ทั่วไป
10 นางสาวกันญารัตน์ พิมพา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2561 9:42:16 ทั่วไป
11 นางสาวแพรวพรรณ เชื้อศิริถาวร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2561 9:46:35 ทั่วไป
12 นางสาวกรกนก แสนสุข
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18/4/2561 11:26:35 ทั่วไป
13 นางสาววิศณี อ่วมแจ้ง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 11:50:33 ทั่วไป
14 อัจฉรา หล่ายแปด
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18/4/2561 11:55:27 ทั่วไป
15 นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 12:07:07 ทั่วไป
16 นางสาวมณฑิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 18/4/2561 13:17:59 ทั่วไป
17 นางสาวภูษดา พุฒพันธ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 18/4/2561 13:23:34 ทั่วไป
18 สุภารัตน์ ผัดโพธิ์
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 14:01:52 ทั่วไป
19 กันย์สินี จาฏุพจน์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 14:04:08 ทั่วไป
20 นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 18/4/2561 14:24:53 ทั่วไป
21 นายวีระศักดิ์ มะประสิทธิ์
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 14:39:45 มุสลิม
22 นางกสิรักษ์ วิทยศักดิ์
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 18/4/2561 15:01:03 ทั่วไป
23 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ หอมสุวรรณ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 18/4/2561 15:01:23 ทั่วไป
24 นางสาวพริมา เกิดอุดม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2561 15:59:20 ทั่วไป
25 นางสาวศุทธิรัตน์ วัจนะคุปต์
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2561 16:01:14 ทั่วไป
26 นายวิปัศย์กร คล้ายเกตุ
ชาย แจ้งยกเลิก หัวหน้าหน่วยงาน สภากาชาดไทย ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 18/4/2561 16:11:45 ทั่วไป
27 นางสาวประทานพร กัลยา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2561 9:52:26 ทั่วไป
28 นางสาวปทิตตา เตชะศุภสิน
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 19/4/2561 10:19:02 ทั่วไป
29 นางดวงดาว ขาวเจริญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 19/4/2561 10:19:25 ทั่วไป
30 นางสาวสุชาดา ทองซ้อนกลีบ
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 19/4/2561 11:25:29 ทั่วไป
31 นางเบญจมาศ ฉลาดการณ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2561 11:38:44 ทั่วไป
32 นายจิตรภานุ อินทวงศ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2561 12:46:41 ทั่วไป
33 นางนิภาพร มาประดิษฐ์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2561 14:51:38 ทั่วไป
34 นางวาสนา นาคเกิด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 18/6/2561 10:01:50
35 นางสาวณัฐชนัน พิทักษ์จิวานนท์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 18/6/2561 10:03:34
36 นายปัญญา ยิ้มสินสมบูรณ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 18/6/2561 10:08:08
37 นางสาวปิยา เขียวคำจีน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:34:35

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*