ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 : ครั้งที่ 3 (สำหรับนักวิจัย/ผู้ประสานหน่วยงาน (สถานที่ ณ มรภ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
60
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
0
สถานที่จัด
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ห้องบานบุรี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมัครภายในวันที่
27/5/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
9/4/2561 13:49:31
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
74 (สูงสุด 60 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 74 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 15:20:24 ทั่วไป
2 นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 16:31:48 ทั่วไป
3 ดวงเดือน ทองเจิม
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2561 15:12:31 ทั่วไป
4 นางสาวกัญญารัตน์ แสงสุวรรณ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 20/4/2561 17:09:42 ทั่วไป
5 นายวิวัฒน์ ฤทธิมา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ 21/4/2561 23:24:46 ทั่วไป
6 นายชัยยุทธ นทีธร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 25/4/2561 15:31:07 ทั่วไป
7 นายอานนท์ ศรีสุข
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 25/4/2561 16:24:14 ทั่วไป
8 นางสาววรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 27/4/2561 10:06:45 ทั่วไป
9 นายดำรัส ชาตรีวงศ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/4/2561 11:39:06 ทั่วไป
10 นายแวอับดุลเล๊าะ บาราเฮง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/4/2561 11:42:05 มุสลิม
11 นางสาวจารุวรรณ เรืองทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30/4/2561 14:50:34 ทั่วไป
12 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 30/4/2561 17:48:22 ทั่วไป
13 นางสาวสุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 1/5/2561 11:33:42 ทั่วไป
14 รัตนา วงศ์ชูพันธ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 1/5/2561 11:34:44 ทั่วไป
15 นางสาวนิภาภรณ์ มีพันธุ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 1/5/2561 11:47:31 ทั่วไป
16 นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2/5/2561 9:55:06 ทั่วไป
17 นายวิทยา พันธะกิจ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2/5/2561 15:41:05 มุสลิม
18 โชติกา ภู่พงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 4/5/2561 10:55:51 ทั่วไป
19 นางทัศนีย์ ทองก้านเหลือง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 4/5/2561 11:05:25 ทั่วไป
20 นางเสาวดี ศรีฟ้า
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 4/5/2561 13:30:08 ทั่วไป
21 นายพนม สุขราษฏร์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4/5/2561 20:48:07 ทั่วไป
22 นางวันดี แก้วสุวรรณ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ 7/5/2561 10:39:09 ทั่วไป
23 นายบุญณรงค์ สุภาพ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7/5/2561 15:37:34 มุสลิม
24 นางวาสนา จาตุรัตน์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 7/5/2561 17:55:58 ทั่วไป
25 นางอรอนงค์ บุญคล่อง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ 8/5/2561 20:10:08 ทั่วไป
26 นางสาวนิจจารีย์ญา ศิริศรีโร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ 10/5/2561 16:35:42 ทั่วไป
27 นางสาวจินตนา รัตนบุรี
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ 21/5/2561 9:01:20 ทั่วไป
28 ปริวัฒน์ ช่างคิด
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 22/5/2561 10:54:55 ทั่วไป
29 นายนิภาส ลีนะธรรม
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 22/5/2561 12:05:49 ทั่วไป
30 นางสาวสุวรรณา พลภักดี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 22/5/2561 12:19:54 ทั่วไป
31 นางสาวพราวตา จันทโร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 22/5/2561 16:23:43 ทั่วไป
32 นางสาวอุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 22/5/2561 18:28:58 ทั่วไป
33 นางสุกัญญา ไหมเครือแก้ว
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 22/5/2561 22:04:52 ทั่วไป
34 ถาวร ถมมาลี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23/5/2561 10:11:30 มุสลิม
35 นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 23/5/2561 14:26:18 ทั่วไป
36 นายกฤตภาส จินาภาค
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 23/5/2561 16:39:01 ทั่วไป
37 นงลักษณ์ แก้วคำศรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24/5/2561 11:03:18 ทั่วไป
38 นางสาวมิติ เจียรพันธุ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 12:14:43 ทั่วไป
39 นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 12:18:14 ทั่วไป
40 นางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 12:20:47 ทั่วไป
41 นางกรชุลี คณะนา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 12:21:22 ทั่วไป
42 นางสาวสิญาธร นาคพิน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 12:22:10 ทั่วไป
43 นางสาววิชชุตา ให้เจริญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 12:22:32 ทั่วไป
44 นางสาวจันทร์พร ช่วงโชติ
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 12:23:22 ทั่วไป
45 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 12:26:47 ทั่วไป
46 นายโสภณ บุญล้ำ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 12:27:11 ทั่วไป
47 นางสาวกนกรัตน์ ใสสอาด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 16:06:31 ทั่วไป
48 นางสาวกนกรัตณ์ ชลศิลป์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 16:08:18 ทั่วไป
49 อุบลทา สมมารถ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 16:27:13 ทั่วไป
50 นางสิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 16:27:38 ทั่วไป
51 นางสาวชลิดา เลื่อมใสสุข
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 16:30:58 ทั่วไป
52 นายปริญญา สุกแก้วมณี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 16:33:16 ทั่วไป
53 นายรวงนลิน เทพนวล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 16:34:00 ทั่วไป
54 นางสาววายุรี ลำโป
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 16:36:57 มุสลิม
55 นางกาญจนา เผือกคง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 16:37:51 ทั่วไป
56 นายพงศ์เทพ แก้วเสถียร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 16:40:26 ทั่วไป
57 ภมรรัตน์ สุธรรม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 16:41:49 ทั่วไป
58 นางสาวเบญจารี สกุลราษฎร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 25/5/2561 16:48:16 ทั่วไป
59 สิริพร เพิ่มศิริ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 26/5/2561 10:22:37 ทั่วไป
60 นายคมกริษณ์ ศรีพันธ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 26/5/2561 15:40:10 ทั่วไป
61 ภมรรัตน์ สุธรรม
หญิง Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:08:31
62 นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง
หญิง Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:09:07
63 นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม
หญิง Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:09:46
64 นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง
หญิง Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:13:03
65 น.ส. ชิโนรส ละอองวรรณ
หญิง Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:13:37
66 นางมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์
หญิง Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:14:16
67 สุทธิพรรณ ชิตินทร
หญิง Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:14:55
68 นางสาวสุจารี ดำศรี
หญิง Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:15:30
69 นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร
หญิง Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:16:00
70 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ นินธนา เอี่ยมสะอาด
หญิง Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:16:37
71 ดร. พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
ชาย Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:17:42
72 ผศ.ดร ธนายุ ภู่วิทยาธร
ชาย Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:20:14
73 ผศ.ดร. ไชยวัฒน์ เผือกคง
ชาย Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:20:57
74 ดร. พิสิฐ นิลเอก
ชาย Walk-in นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 6/9/2561 19:21:27

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*