ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 : ครั้งที่ 2 (สำหรับประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
3
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
13/5/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
9/4/2561 13:41:14
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
39 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 39 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นางสาวกันยารัตน์ ยะโสวงษ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/4/2561 15:14:17 ทั่วไป
2 นางอรทัย โกกิลกนิษฐ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 15:30:57 ทั่วไป
3 นายบุริณฑ์ ไกรเนตร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 15:34:15 ทั่วไป
4 นางสาวจินตนา เที่ยงตรง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 15:53:36 ทั่วไป
5 นางสาวนัฏฐา มณฑล
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 16:01:19 ทั่วไป
6 ธนพล นิงสานนท์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 16:10:18 ทั่วไป
7 นางสาววรรณษา แสนลำ
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 16:15:36 ทั่วไป
8 นางสาวระพีพรรณ ทองปลิว
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 16:20:41 ทั่วไป
9 นายชลกร บัวพันธ์
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 17/4/2561 16:26:03 ทั่วไป
10 นายสุนทร คล้ายสุบรรณ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 16:27:28 ทั่วไป
11 นางสาว พรรณฉวี ประยูรพรหม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 17/4/2561 16:29:29 ทั่วไป
12 นายพุทธิพงษ์ นิลใบ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 17/4/2561 16:35:26 ทั่วไป
13 นางสาวสุวพิชญ์ อมรชินวิวัฒน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 16:39:41 ทั่วไป
14 นางสาววันวิสาข์ สุวรรณยอด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 16:49:29 ทั่วไป
15 นางสาวเลอลักษณ์ แก้วคงสุข
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 16:57:38 ทั่วไป
16 นางสาวกัลยรัตน์ รอดประดิษฐ์
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2561 17:12:51 ทั่วไป
17 นายณัฐพิชญ์ ทองไสว
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18/4/2561 7:57:28 ทั่วไป
18 มณีรัตน์ จอมพุก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 8:43:06 ทั่วไป
19 นางสาวกุลธิดา สุขมาก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 18/4/2561 8:48:30 ทั่วไป
20 นางสาววรรณิภา บรรลังก์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 18/4/2561 8:48:53 ทั่วไป
21 นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 9:06:38 ทั่วไป
22 นางสาววิสุตา วรรณห้วย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 9:15:31 ทั่วไป
23 นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 9:16:01 ทั่วไป
24 นางสาววรพรรณ ชินฉลองพร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 9:18:43 ทั่วไป
25 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 9:21:28 ทั่วไป
26 นางสาวณัฐฐา ถิรโสภี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 9:28:25 ทั่วไป
27 นายภูริวัจน์ ธนาโรจน์ปิติพร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2561 9:30:12 ทั่วไป
28 นางธัชนันท์ แดงกนิษฐ์ สิทธิวรนันท์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 18/4/2561 9:30:36 ทั่วไป
29 นางสาวเกษรินตร์ ห่านประเสริฐ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 18/4/2561 9:31:07 ทั่วไป
30 นางสาวกตมน เทพสีดา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 9:33:56 ทั่วไป
31 นายพีระยุทธ แก้วอิศวร
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2561 9:38:53 ทั่วไป
32 นายพงศธร วงษา
เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2561 9:48:32 ทั่วไป
33 นางสาวกัญญาพร ไทรชมภู
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 10:10:58 ทั่วไป
34 นางสาวเกศินี นามแดง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 18/4/2561 10:53:33 ทั่วไป
35 นายนัฐพล น้อยคำเมือง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 19/4/2561 11:00:45 ทั่วไป
36 นิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/4/2561 14:42:54 ทั่วไป
37 นางสาวศศิดารา พูภักดี
หญิง ผู้แทน ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6/9/2561 19:03:00
38 บุรินอร ฯ
ชาย ผู้แทน ผู้ใช้ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 2/10/2561 18:47:59
39 (unknown) (unknown)
หญิง ผู้แทน ผู้ใช้ทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 3/10/2561 9:16:27

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*