ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561” ช่วงที่ 2 : ครั้งที่ 1 (สำหรับนักวิจัย (สถานที่ ณ วช.))
รายละเอียด
วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ลงทะเบียน 8.30-9.00)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
36
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
0
สถานที่จัด
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย
สมัครภายในวันที่
6/5/2561 23:59:00
วันที่ประกาศ
9/4/2561 13:40:05
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
37 (สูงสุด 36 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 37 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นายธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 8:50:32 ทั่วไป
2 สุรนัชชา ลาภพูลธนะอนันต์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 8:59:58 ทั่วไป
3 นางสาวอาภา วงศ์จินดา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 10:31:26 ทั่วไป
4 นางสาวสุนิสา รัตนวรางค์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2561 10:57:28 ทั่วไป
5 นางไอย์นิชากรณ์ พันธ์งามตา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 19/4/2561 14:43:55 ทั่วไป
6 ธีระ ปานทิพย์อำพร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/4/2561 15:23:34 ทั่วไป
7 นางสาววิชชุดา พลสาย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2561 18:27:23 ทั่วไป
8 นายฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี
ชาย แจ้งยกเลิก นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 20/4/2561 11:54:40 ทั่วไป
9 นางจินตกานด์ สุธรรมดี
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 20/4/2561 12:04:32 ทั่วไป
10 นางสาวปรัชญ์ชยนันท์ พูนเนียม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 20/4/2561 13:15:31 ทั่วไป
11 กมลวรรณ บานชื่น
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 20/4/2561 15:41:33 ทั่วไป
12 นายสุรพล บุญลือ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 20/4/2561 17:29:52 ทั่วไป
13 นายดิฐภัทร บวรชัย
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 21/4/2561 15:34:58 ทั่วไป
14 สำรวย ศิริรัตนพงษ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2561 12:32:08 ทั่วไป
15 สุนิสา จันทร์เลขา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2561 12:50:39 ทั่วไป
16 นางสาวอรวรรณ ไวทยะสิน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2561 15:59:40 ทั่วไป
17 เอกมงคล เพ็ชรวงษ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2561 20:31:22 ทั่วไป
18 นันทพร ปิ่นนาค
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/4/2561 10:40:13 ทั่วไป
19 อรุณวรรณ วงษ์ทับ
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/4/2561 10:42:24 ทั่วไป
20 นางสาวยุพิน ขำมิน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25/4/2561 9:50:27 ทั่วไป
21 นางนุชนรี ทองศรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25/4/2561 9:51:10 ทั่วไป
22 นายจารุต ฐิติวร
ชาย ส่งผู้แทนเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 25/4/2561 16:31:47 ทั่วไป
23 นางบัวบาล กัวประเสริฐ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26/4/2561 9:34:32 ทั่วไป
24 สหวัชร์ อึ้งวนิชบรรณ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26/4/2561 10:03:45 ทั่วไป
25 นายประสาน นันทะเสน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/4/2561 11:16:10 ทั่วไป
26 กฤษฎา ดีอินทร์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26/4/2561 13:50:22 ทั่วไป
27 นางสาวอมรรัศมี จิณรักษ์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/4/2561 14:03:51 ทั่วไป
28 นางสาวพันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/4/2561 14:08:13 ทั่วไป
29 นางสาวนุจรี ฮีมหมัด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/4/2561 14:09:19 ทั่วไป
30 ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/4/2561 14:28:30 ทั่วไป
31 ศิวพร มีจู
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 26/4/2561 15:18:26 ทั่วไป
32 นางสาวเยาวนุช ทานาม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 26/4/2561 15:25:39 ทั่วไป
33 ธนัสภา ธนเดชากุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 26/4/2561 15:34:44 ทั่วไป
34 สิริชล กาละ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 26/4/2561 15:35:07 ทั่วไป
35 สิริภาภรณ์ ผุยกัน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 26/4/2561 15:36:51 ทั่วไป
36 นายชำนาญ บุญมี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2/5/2561 11:22:36 ทั่วไป
37 นายคมสันต์ ธีระพืช
ชาย ผู้แทน นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 2/10/2561 18:40:47

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*