ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

ชาวต่างชาติ
(Foreigner)
โปรดเลือกกระทรวง
โปรดเลือกหน่วยงานสังกัดกระทรวง
โปรดเลือกหน่วยงานของท่าน
โปรดเลือกคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง ของท่าน

เพศ
คำนำหน้านาม
*ชื่อ (ไทย)
 
*นามสกุล (ไทย)
 
*ชื่อ (อังกฤษ)
*นามสกุล (อังกฤษ)
*อีเมลที่ติดต่อของท่าน
*หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
*หมายเลขบัตรประชาชน
*โปรดเลือกคำถามรักษาความปลอดภัย
*คำตอบ

 เงื่อนไขการเข้าใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เป็นระบบสารสนเทศที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแห่งชาติ ได้ใช้ประโยชน์ทั้งสำหรับหน่วยงานที่นำข้อมูลการวิจัยเข้าระบบ และสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

อนึ่ง สิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลยังคงเป็นของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล และได้นำข้อมูลเข้าระบบ โดยที่โครงการวิจัยเป็นของหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยและ/หรือหน่วยงานที่ทำการวิจัย ข้อมูลนักวิจัยเป็นของหน่วยงานต้นสังกัดนักวิจัย และนักวิจัย

ผู้ใช้ระบบ NRMS จะต้อง

  1. ใช้งานระบบโดยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการใช้งานระบบจากผู้ดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ของ คอบช. เท่านั้น
  2. ผู้ใช้งานระบบจะต้องใช้ระบบด้วยความระมัดระวัง ไม่ละเลยหรือเจตนาก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมาย กับตัวระบบหรือข้อมูลในระบบ

ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขการเข้าใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เป็นที่เข้าใจชัดเจนแล้ว และยอมรับจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

ติดต่อสอบถามที่

กองมาตรฐานการวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โทรศัพท์ 0-2561-2445 หรือ 02 -579 1370 - 9 ต่อ 607,608 โทรสาร 0-2940-6501 หรือ 0-2579-0593

E-mail :nrms@nrct.go.th