ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการท้าทายไทย

เนื้อความ : ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕61 สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย ที่มีลักษณะการบริหารจัดการชุดโครงการงานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจสูง และสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง โดยมีกลุ่มเรื่อง ดังนี้
               ๑. การพัฒนาเกษตรไทยสู่ Smart Farmer
               ๒. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
               ๓. กระบวนการยุติธรรมรองรับ ๔.๐
               ๔. ทะเลไทยไร้ขยะ
               ๕. การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
               ๖. ประเทศไทยปลอดโรคมือ เท้า ปาก
               ๗. คนไทยไร้เบาหวาน
               ๘. ถนนปลอดภัย
               ๙. สังคมไทยไร้ความรุนแรง

               ในการนี้ วช. จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจลงทะเบียนส่งข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

               สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๖๑ ๒๔๔๕ เบอร์ต่อ ๔๐๙ หรือ ๔๑๐ โทรสาร ๐๒ ๕๖๑ ๓๗๒๑

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศรับ Director ปี 2560.pdf
2. แบบข้อเสนอ Director .pdf
3. คู่มือ แบบข้อเสนอ Director .pdf
ข่าว : ทุนวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 9 พ.ย.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 9 พ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,586 ครั้ง