ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เนื้อความ :

                  ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน เพื่อการประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จำกัด ตลอดจนการติดตามผลแผนงานและโครงการวิจัย นั้น

                  ในการเสนอของบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วช. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าดำเนินการ ดังนี้

                  1.   จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ วช. จำนวนอย่างละ 1 ชุด

                        1.1    หนังสือนำส่งจากหน่วยงานภาครัฐ

                        1.2    แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ว-6)

                        1.3    แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บช-3) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดเรียงลำดับความสำคัญแล้ว

                   2.   จัดส่งข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย] ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้ วช. อย่างละ 2 ชุด

                   3.   เอกสารลำดับที่ 1 (ข้อ 1.2 และ 1.3) และเอกสารลำดับที่ 2 ต้องเป็นเอกสารที่พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :  NRMS) เท่านั้น

                   4.   จัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

                         4.1    แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                         4.2    ข้อเสนอการวิจัยทั้งในระดับแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย

                   หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานท่าน  และจะยึดถือข้อมูลของหน่วยงานที่ส่งผ่านระบบ NRMS เป็นหลักในการประเมินผล โดยจะไม่ส่งข้อมูลกลับให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ วช. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่ วช. ประเมินผลไม่สนับสนุนให้ทำวิจัยและนักวิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ วช. แล้ว แต่จะรับพิจารณาให้ทันทีเมื่อหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว และมีงบประมาณเพียงพอ ที่จะสนับสนุนข้อเสนอการวิจัยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วดังกล่าวเนื่องจาก วช. จำเป็นต้องเร่งดำเนินการร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อจัดทำงบประมาณการวิจัยแบบบูรณาการในภาพรวมของประเทศทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือฯ/แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (http://www.nrms.go.th)

                   อนึ่ง ผู้ที่จะเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อเข้ารับการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องไม่ติดค้างส่งงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2556 หากพบว่ายังติดค้าง วช. จะไม่นำมาพิจารณาประเมินผล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและนักวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)


หมายเหตุ : ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย (template V1B01082559) และมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้จากไฟล์ที่แนบ หรือดาวน์โหลดผ่านระบบ NRMS (www.nrms.go.th) ในขั้นตอนยื่นข้อเสนอการวิจัย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Template(มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง).docx
TemplateResearchProgram(แผนงานวิจัย).docx
TemplateResearchProject(โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย).docx
หนังสือการเสนอของบประมาณ ปี 61.pdf
ข่าว : ประกาศจาก วช.
วันที่ประกาศข่าว : 1 ส.ค.59
ประกาศโดย : admin (สม.กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ส.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 20,525 ครั้ง