ตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ
ตรวจสอบหน่วยงานในระบบ
ลืมรหัสผ่าน
ตรวจสอบเอกสารโครงการ
FAQ : คำถามที่พบบ่อย
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ NRMS
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ NRMS
ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey
วีดีโอสอนการใช้งานระบบ NRMS
ขั้นตอนการตอบคำถาม/ดำเนินการ
ค้นหาโครงการวิจัย
FAQ เสนอขอฯ ปี 2562
   
 
รองรับการใช้งาน และแสดงผลได้ดีบนเบราว์เซอร์ Google Chrome
 
ประกาศข่าว
 
เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... [13 ธันวาคม 2562]
ประกาศผลข้อเสนอแผนงาน Re-submit ปี 2563... [29 พฤศจิกายน 2562]
เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564... [22 พฤศจิกายน 2562]
ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excell... [22 ตุลาคม 2562]
ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยภายใต้แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า... [15 พฤศจิกายน 2562]
ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒ... [24 กันยายน 2562]
ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓... [17 กันยายน 2562]
   ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยภายใต้แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า... [15 พฤศจิกายน 2562]
อ่านทั้งหมด...
 
ทุนที่เปิดรับข้อเสนองานวิจัย
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020) ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองการต่างประเทศ (กกต.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (กมว.)(หน่วยงานดูแลระบบ))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : งบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผ่านหน่วยงาน PMU) ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (กมว.)(หน่วยงานดูแลระบบ))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : กำลังคนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : พลังงานสีเขียว ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : การคมนาคมขนส่งระบบราง ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ความเหลื่อมล้ำ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : การแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : มนุษยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : อ้อยและน้ำตาล ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ยางพารา ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
 
สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

จำนวนนักวิจัย จำแนกตาม OECD

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสวัสดิการ

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

ข้อมูลวิจัยสมุนไพร

งบประมาณวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปี 2559 - 2561

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน Education

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Arts and humanities จำแนกตาม ISCED

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน Social sciences , journalism and information

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้าน Business, administration and law

นักวิจัยในประเทศไทย (เดือน ธ.ค.61)

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้าน STEM

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้าน S-Curve

นักวิจัยในประเทศไทย

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญ Agriculture

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญ forestry, fisheries and veterinary

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเกษตร (6 กลุ่ม)

สถิตินักวิจัย จำแนกตาม OECD

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้าน Engineering Trades

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้าน Engineering Manufacturing and Construction

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญ Information and Communication Technologies (ICTs)

สถิตินักวิจัยปี 2562 ไตรมาส 4

นักวิจัยด้านหมอกควัน ภัยแล้ง และไข้เลือดออก

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านบริการ

คำแนะนำ : กรุณาเปิดใช้งานระบบ NRMS ด้วยเบราว์เซอร์ "chrome"
รองรับและแสดงผลได้ดีบน Google Chrome ที่ความละเอียด 1024 x 768 px ขึ้นไป  
 
 
 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
e-mail : nrms@nrct.go.th